وبسایت » ارسال رسید پرداخت

تنها درگاه تاییده عملیات کارت به کارت
  • نام و نام خانوادگی مالک کارت یا حساب
  • شماره را با 0 در ابتدا وارد کنید
  • کامل و با دقت وارد کنید
  • پسوندهای مجاز: JPG , PNG , GIF
    فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.