استاد سید محمد عرشیانفر

پروانگی‌۲

محصول دانلودی پوست اندازی به نجوای درون خودتان گوش فرا دهید…این محصول یک دریا «ثروت‌ معنوی» است

استاد سید محمد عرشیانفر

پروانگی1

محصول دانلودی پوست اندازی. این محصول یک دریا «ثروت‌ معنوی» است

استاد سید محمد عرشیانفر

زندگی زیبا از دیدگاه مولانا

حکایت تماشای زندگی‌تان در آیینه «مثنوی معنوی»

استاد سید محمد عرشیانفر

سفر‌درون

سفری از خویشتن محدود تا خدای نامحدود؛ سفری از جنس آرامش با مَرکب مراقبه

استاد سید محمد عرشیانفر

دوره ۳۰ روز ۳۰ عهد

کیمیای عشق، محبت و صداقت در این محصول نهفته است

استاد سید محمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک آرامش

این فایل فرکانسیک، با توجه به شرایط و نیاز امروز جامعه توسط استاد سیدمحمدعرشیانفر در گروه بین‌المللی عرشیان تولید شده.

استاد سید محمد عرشیانفر

خدا کیست؟

خدا کیست؟

استاد سید محمد عرشیانفر

مراقبه عشق رازیست

مراقبه عشق رازیست

استاد سید محمد عرشیانفر

زود دیر می‌شود

– انسان‌های بزرگ اهل انتقام نیستند – درس عشق را یاد بگیریم – هیچ جایگزینی برای محبت وجود ندارد – خیلی زود دیر میشود – زندگی را زندگی کنید – هر خانه‌ای یک کعبه دارد، پیدایش کنید و بعد دورش بگردید

استاد سید محمد عرشیانفر

مراقبه تو چی میخوای

مراقبه تو چی میخوای

استاد سید محمد عرشیانفر

مراقبه رهایی

مراقبه رهایی

استاد سید محمد عرشیانفر

وصیت‌نامه معنوی

وصیت‌نامه معنوی

استاد سید محمد عرشیانفر

قدرت احساس

قدرت احساس

استاد سید محمد عرشیانفر

سرشت

سرشت