اعمال

Sh60 پرسید 1 ماه قبل

چرابایدنمازبخونم اگه غرض عبادته کارای دیگه میکنم که اونام عبادته خدانیازی به نماز من نداره منم با سلیقه خودم عبادت میکنم با ذکرتمرکز میکنم با انفاق شکر و…

چراهمه اش میرسیم به اینجا که بایدبخونیم به نفعتونه